Chosen File:


Lower Case - em xa anh, trăng cũng chợt lẻ loi thẫn thờ. đôi khi ta nhớ một sớm sương vây
Upper Case - EM XA ANH, TRĂNG CŨNG CHỢT LẺ LOI THẪN THỜ. ĐÔI KHI TA NHỚ MỘT SỚM SƯƠNG VÂY
Sentence Case - Em xa anh, trăng cũng chợt lẻ loi thẫn thờ. Đôi khi ta nhớ một sớm sương vây
Capitalise New Word - Em Xa Anh, Trăng Cũng Chợt Lẻ Loi Thẫn Thờ. Đôi Khi Ta Nhớ Một Sớm Sương Vây

如何將越南語Txt文件大寫化?

此工具可用於大寫和更改txt檔案中越南文單詞的大小寫。選擇電腦上的txt檔案,然後選擇相關選項。選項是使所有單詞大寫或小寫,建立句子大小寫(所有單詞以大寫字母開頭的句子),或將每個單詞的第一個字母大寫。您可以輸入數百行文字,該工具將保持所有文字的相同格式。
Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.