Chosen File:


Lower Case - em xa anh, trăng cũng chợt lẻ loi thẫn thờ. đôi khi ta nhớ một sớm sương vây
Upper Case - EM XA ANH, TRĂNG CŨNG CHỢT LẺ LOI THẪN THỜ. ĐÔI KHI TA NHỚ MỘT SỚM SƯƠNG VÂY
Sentence Case - Em xa anh, trăng cũng chợt lẻ loi thẫn thờ. Đôi khi ta nhớ một sớm sương vây
Capitalise New Word - Em Xa Anh, Trăng Cũng Chợt Lẻ Loi Thẫn Thờ. Đôi Khi Ta Nhớ Một Sớm Sương Vây

如何将越南语Txt文件大写化?

此工具可用于对 TXT 文件中的越南语单词进行大写和更改大小写。 选择电脑上的 TXT 文件,然后选择相关选项。 选项是使所有单词大写或小写,建立句子大小写(所有单词以大写字母开头的句子),或将每个单词的第一个字母大写。 你可以输入数百行文本,此工具会对所有的文本保持相同的格式。
Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.