Chosen File:


Lower Case - em xa anh, trăng cũng chợt lẻ loi thẫn thờ. đôi khi ta nhớ một sớm sương vây
Upper Case - EM XA ANH, TRĂNG CŨNG CHỢT LẺ LOI THẪN THỜ. ĐÔI KHI TA NHỚ MỘT SỚM SƯƠNG VÂY
Sentence Case - Em xa anh, trăng cũng chợt lẻ loi thẫn thờ. Đôi khi ta nhớ một sớm sương vây
Capitalise New Word - Em Xa Anh, Trăng Cũng Chợt Lẻ Loi Thẫn Thờ. Đôi Khi Ta Nhớ Một Sớm Sương Vây

如何将越南语Txt文件大写化?

这个转换器可以用来对TXT文件中的越南语单词进行大写和改变大小写。选项有:使所有单词大写或小写,建立句子大小写(所有单词以大写字母开始的句子),或使每个单词的第一个字母大写。 你可以输入几百行文字,资源会对所有输入的文字保持相同的格式,该应用程序适用于所有越南字符,包括口音。

复制和粘贴或输入TXT文件的内容,然后选择相关选项。 这个转换器为你提供了以下选项,它们分别以下列方式工作。

  • 大写 - 使所有的文字大写。Vốn của việt nam là hà nội. HÀ NỘI LỚN。
  • 小写 - 使所有的词都小写:thủ đô của việt nam là hà nội. hà nội là lớn.
  • 句子大小写 - 所有以大写字母开头的单词。Thủ đô của việt nam là hà nội. Hà nội rộng làn.
  • 大写新词 - 将每个新词的第一个字母大写:Thủ Đô Của Việt Nam Là Hà Nội. Hà Nội Lớn.

一旦你输入了你的越南语TXT文件的内容,我们将为你进行转换。 一旦转换完成,你只需将转换后的文本复制并粘贴到你的TXT文件中保存即可。 试一试,看看它有多容易使用! 我们有很多学习越南语的资源,包括创建学习越南语的工作表和可打印的单词搜索。 
Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.