Chosen File:


Lower Case - em xa anh, trăng cũng chợt lẻ loi thẫn thờ. đôi khi ta nhớ một sớm sương vây
Upper Case - EM XA ANH, TRĂNG CŨNG CHỢT LẺ LOI THẪN THỜ. ĐÔI KHI TA NHỚ MỘT SỚM SƯƠNG VÂY
Sentence Case - Em xa anh, trăng cũng chợt lẻ loi thẫn thờ. Đôi khi ta nhớ một sớm sương vây
Capitalise New Word - Em Xa Anh, Trăng Cũng Chợt Lẻ Loi Thẫn Thờ. Đôi Khi Ta Nhớ Một Sớm Sương Vây

如何将越南语Srt文件大写化?

这个转换器可以用来对SRT(字幕)文件中的越南语单词进行大写和改变大小写。这个转换器可以让你输入数百行的文字。该转换器将对所有输入的文本保持相同的间距,而且该应用程序适用于所有越南字符,包括口音。

在你的电脑上选择SRT文件,然后选择相关选项。 这个转换器为你提供了以下选项,它们分别以下列方式工作。

  • 大写 - 使所有单词大写。Vốn của việt nam là hà nội. HÀ NỘI LỚN。
  • 小写 - 使所有的词都小写:thủ đô của việt nam là hà nội. hà nội là lớn.
  • 句子大小写 - 所有以大写字母开头的单词。Thủ đô của việt nam là hà nội. Hà nội rộng làn.
  • 大写新词 - 将每个新词的第一个字母大写:Thủ Đô Của Việt Nam Là Hà Nội. Hà Nội Lớn.

然后,输出结果将出现在底部,你可以将其粘贴回你的原始SRT文件中。一般来说,SRT文件可以用很多不同的程序和应用进行编辑,无论是在桌面上还是在所有系统的手机上。 我们有很多学习越南语的资源,包括创建学习越南语工作表和越南语数字查询。 
Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.