Chosen File:


Lower Case - em xa anh, trăng cũng chợt lẻ loi thẫn thờ. đôi khi ta nhớ một sớm sương vây
Upper Case - EM XA ANH, TRĂNG CŨNG CHỢT LẺ LOI THẪN THỜ. ĐÔI KHI TA NHỚ MỘT SỚM SƯƠNG VÂY
Sentence Case - Em xa anh, trăng cũng chợt lẻ loi thẫn thờ. Đôi khi ta nhớ một sớm sương vây
Capitalise New Word - Em Xa Anh, Trăng Cũng Chợt Lẻ Loi Thẫn Thờ. Đôi Khi Ta Nhớ Một Sớm Sương Vây

베트남어 자막 파일(SRT) 대소문자 변환하는 방법?

본 도구를 사용하여 SRT 파일에서 베트남어의 대소문자를 표시하고 변경할 수 있습니다. 컴퓨터 상에서 SRT 파일을 선택한 다음 관련 옵션을 선택합니다. 옵션은 모든 단어를 대문자로 만들거나, 문장의 시작을 모두 대문자로 하도록 만들거나, 모든 단어의 첫 글자를 대문자로 쓰는 것입니다. 수백 줄의 텍스트를 입력할 수 있으며 도구는 입력한 모든 텍스트에 대해 동일한 형식을 유지합니다.
Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.