Chosen File:


Lower Case - em xa anh, trăng cũng chợt lẻ loi thẫn thờ. đôi khi ta nhớ một sớm sương vây
Upper Case - EM XA ANH, TRĂNG CŨNG CHỢT LẺ LOI THẪN THỜ. ĐÔI KHI TA NHỚ MỘT SỚM SƯƠNG VÂY
Sentence Case - Em xa anh, trăng cũng chợt lẻ loi thẫn thờ. Đôi khi ta nhớ một sớm sương vây
Capitalise New Word - Em Xa Anh, Trăng Cũng Chợt Lẻ Loi Thẫn Thờ. Đôi Khi Ta Nhớ Một Sớm Sương Vây

베트남어 자막 파일(SRT) 대소문자 변환하는 방법?

이 변환 도구는 SRT(자막) 파일에서 베트남어의 대소문자를 변경하는 데 사용할 수 있습니다. 이 변환 도구를 사용하면 수백 줄의 텍스트를 변환할 수 있습니다. 변환기도구는 입력된 모든 텍스트에 대해 동일한 간격을 유지하며 앱은 악센트를 포함한 모든 베트남 문자의 변환이 가능합니다.

컴퓨터에서 SRT 파일을 선택한 후 관련 옵션을 선택합니다. 이 변환 도구는 다음과 같은 각 방식으로 작동하는 옵션을 제공합니다.

  • 대문자 - 모든 단어를 대문자로 만들기: VỐN CỦA VIỆT NAM LÀ HÀ NỘI. HÀ NỘI LỚN.
  • 소문자 - 모든 단어를 소문자로 만들기: thủ đô của việt nam là hà nội. hà nội là lớn.
  • 문장 단위 - 문장 시작을 대문자로 만들기: Thủ đô của việt nam là hà nội. Hà nội rộng lớn.
  • 새 단어 대문자 - 모든 새 단어의 첫 글자를 대문자로 만들기: Thủ Đô Của Việt Nam Là Hà Nội. Hà Nội Lớn.

그러면 출력이 하단에 나타나 원래 SRT 파일에 다시 붙여넣을 수 있습니다. 일반적으로 SRT 파일은 모든 시스템의 데스크톱과 모바일 모두에서 다양한 프로그램과 응용 프로그램으로 편집할 수 있습니다. 이 외에도 베트남어 학습 워크시트 및 베트남어 숫자 조회를 비롯하여 베트남어 학습을 위한 많은 리소스가 있습니다.
Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.