Examples:
Lower Case - em xa anh, trăng cũng chợt lẻ loi thẫn thờ. đôi khi ta nhớ một sớm sương vây
Upper Case - EM XA ANH, TRĂNG CŨNG CHỢT LẺ LOI THẪN THỜ. ĐÔI KHI TA NHỚ MỘT SỚM SƯƠNG VÂY
Sentence Case - Em xa anh, trăng cũng chợt lẻ loi thẫn thờ. Đôi khi ta nhớ một sớm sương vây
Capitalise New Word - Em Xa Anh, Trăng Cũng Chợt Lẻ Loi Thẫn Thờ. Đôi Khi Ta Nhớ Một Sớm Sương Vây
베트남어 텍스트의 대소문자를 변환하는 방법?

이 변환 도구는 베트남어의 대소문자를 변경하고, 악센트를 포함한 모든 베트남 문자와 함께 사용할 수 있습니다. 모든 단어를 대문자 또는 소문자로 만들거나, 문장 대소문자를 설정하거나, 모든 단어의 첫 글자를 대문자로 바꾸려면 텍스트를 입력하고 관련 옵션을 선택하십시오. 

이 변환 도구는 다음과 같은 옵션을 제공하며, 각 옵션은 다음과 같습니다.

  • 대문자 - 모든 단어를 대문자로 만들기: VỐN CỦA VIỆT NAM LÀ HÀ NỘI. HÀ NỘI LỚN.
  • 소문자 - 모든 단어를 소문자로 만들기: thủ đô của việt nam là hà nội. hà nội là lớn.
  • 문장 단위 - 문장 시작을 대문자로 만들기: Thủ đô của việt nam là hà nội. Hà nội rộng lớn.
  • 새 단어 대문자 - 모든 새 단어의 첫 글자를 대문자로 만들기: Thủ Đô Của Việt Nam Là Hà Nội. Hà Nội Lớn.

텍스트 입력만 하시면 변환해드리겠습니다. 수백 줄의 텍스트를 입력할 수 있습니다. 변환 도구는 입력된 모든 텍스트에 대해 동일한 간격을 유지합니다. 변환이 완료되면 변환된 텍스트를 복사하여 텍스트 파일에 붙여넣기만 하면 됩니다. 

얼마나 사용이 쉬운지 직접 확인해 보세요! 이 외에도 베트남어 학습 워크시트 작성을 포함한 베트남어 학습을 위한 많은 교육 자료가 있습니다.
Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.