Examples:
Lower Case - em xa anh, trăng cũng chợt lẻ loi thẫn thờ. đôi khi ta nhớ một sớm sương vây
Upper Case - EM XA ANH, TRĂNG CŨNG CHỢT LẺ LOI THẪN THỜ. ĐÔI KHI TA NHỚ MỘT SỚM SƯƠNG VÂY
Sentence Case - Em xa anh, trăng cũng chợt lẻ loi thẫn thờ. Đôi khi ta nhớ một sớm sương vây
Capitalise New Word - Em Xa Anh, Trăng Cũng Chợt Lẻ Loi Thẫn Thờ. Đôi Khi Ta Nhớ Một Sớm Sương Vây
如何变换越南语句子大小写?

这个转换器可用于大写和改变越南语单词的大小写。 该资源适用于所有越南字母,包括重音。选项有:使所有单词大写或小写,建立句子大小写(所有单词以大写字母开始),或使每个单词的第一个字母大写。 要改变文本的大小写,只需输入文本,然后选择相关选项。 

这个转换器为你提供了以下选项,它们分别以下列方式工作。

  • 大写 - 使所有的文字大写。Vốn của việt nam là hà nội. HÀ NỘI LỚN。
  • 小写 - 使所有的词都小写:thủ đô của việt nam là hà nội. hà nội là lớn.
  • 句子大小写 - 所有以大写字母开头的单词。Thủ đô của việt nam là hà nội. Hà nội rộng làn.
  • 大写新词 - 将每个新词的第一个字母大写:Thủ Đô Của Việt Nam Là Hà Nội. Hà Nội Lớn.

你只需要输入你的文本,我们将为你做转换。你可以输入数百行的文字。 转换器将对所有输入的文本保持相同的间距。 一旦转换完成,你只需将转换后的文本复制并粘贴到你的txt文件中保存即可。 

试一试,自己看看它是多么容易使用 我们有许多其他学习越南语的教育资源,包括创建学习越南语的工作表。 
Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.