Chosen File:


Lower Case - em xa anh, trăng cũng chợt lẻ loi thẫn thờ. đôi khi ta nhớ một sớm sương vây
Upper Case - EM XA ANH, TRĂNG CŨNG CHỢT LẺ LOI THẪN THỜ. ĐÔI KHI TA NHỚ MỘT SỚM SƯƠNG VÂY
Sentence Case - Em xa anh, trăng cũng chợt lẻ loi thẫn thờ. Đôi khi ta nhớ một sớm sương vây
Capitalise New Word - Em Xa Anh, Trăng Cũng Chợt Lẻ Loi Thẫn Thờ. Đôi Khi Ta Nhớ Một Sớm Sương Vây

베트남어 TXT 파일의 대소문자를 변환하는 방법?

이 변환 도구는 TXT 파일에서 베트남어를 대문자로 표시하고 대소문자를 변경하는 데 사용할 수 있습니다. 모든 단어를 대문자 또는 소문자로 만들거나, 문장 대소문자를 설정(문장이 대문자로 시작하도록)하거나, 모든 단어의 첫 글자를 대문자로 사용할 수 있습니다. 수백 줄의 텍스트를 입력할 수 있으며, 입력된 모든 텍스트에 대해 동일한 형식을 유지할 수 있으며, 앱은 모든 베트남 문자에서 작동합니다. 억양을 포함해서요

TXT 파일의 내용을 복사하여 붙여넣거나 입력한 후 관련 옵션을 선택합니다. 이 변환 도구는 다음과 같은 각 방식으로 작동하는 다음 옵션을 제공합니다.

  • 대문자 - 모든 단어를 대문자로 만들기: VỐN CỦA VIỆT NAM LÀ HÀ NỘI. HÀ NỘI LỚN.
  • 소문자 - 모든 단어를 소문자로 만들기: thủ đô của việt nam là hà nội. hà nội là lớn.
  • 문장 단위 - 문장 시작을 대문자로 만들기: Thủ đô của việt nam là hà nội. Hà nội rộng lớn.
  • 새 단어 대문자 - 모든 새 단어의 첫 글자를 대문자로 만들기: Thủ Đô Của Việt Nam Là Hà Nội. Hà Nội Lớn.

베트남어 TXT 파일의 내용을 입력하면 변환해 드립니다. 변환이 완료되면 변환된 텍스트를 복사하여 TXT 파일에 붙여넣기만 하면 됩니다. 얼마나 쉽게 사용할 수 있는지 직접 확인해 보십시오! 당사에는 워크시트 이름 지정 및 인쇄 가능한 단어 검색 등 베트남어 학습을 위한 많은 리소스가 있습니다.
Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.